U BiH se smanjio broj nezaposlenih, ali i zaposlenih osoba

Agencije za rad i zapošljavanje BiH objavila je mjesečni “Statistički pregled stanja tržišta rada u Bosni i Hercegovini sa stanjem na dan 30.9.2017.”.

Na dan 30. septembar 2017. u Bosni i Hercegovini je bilo 480.379 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.709 osoba ili 0,97%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 259.746 ili 54,07% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 3.717 osoba (1,04%), u Republici Srpskoj za 884 osobe (0,75%) i u Brčko distriktu BiH za 108 osoba (0,97%),

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.9.2017. godine:

NKV radnika je 130.117 ili 27,09%,
PKV 8.137 ili 1,69%,
KV 157.898 ili 32,87%,
VKV 2.295 ili 0,48%,
NSS 1.226 ili 0,26%,
SSS 134.670 ili 28,03%,
VŠS 6.716 ili 1,40% i
VSS 39.320 ili 8,19%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,87%, te radnici sa SSS 28,03%.

U septembru je brisano ukupno 21.938 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 15.198 osoba.

Istovremeno je za 8.236 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.995 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u avgustu 2017. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 746.178, a od toga 310.029 žena. U odnosu na juli 2017. godine broj zaposlenih lica se smanjio za 0,3%, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za avgust 2017. godine iznosila je 39,4% i ostala je nepromjenjena u odnosu na juli 2017. godine.

Leave a Comment