Danas istječe rok: Po ovim osnovama možete tražiti povrat poreza na dohodak

 

Danas istječe rok poreznim obveznicima za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak za 2017. godinu, ali i zahtjeva za povrat određenog dijela poreza po osnovu plaćenih zdravstvenih usluga i lijekova, te kamata za stambene kredite. Ukoliko ste zaboravili na ovaj rok, požurite i predajte dokumentaciju u ispostave Porezne uprave FBiH. Imate vremena do 16 sati.

 

– Pravo na povrat imaju svi oni koji su obveznici poreza na dohodak, odnosno oni koju su dužni podnijeti Godišnju prijavu poreza na dohodak. U tom obrascu ima polje koje se označi ukoliko se osoba želi prijaviti za povrat poreza. Znači, sve je na istom obrascu. Povrat poreza je u iznosu deset posto od plaćenih zdravstvenih usluga ili kamata, pod uvjetom da je obveznik tokom godine imao toliko uplaćenog poreza. Obračun se vrši individualno za svakog obveznika i ovisi od njegovih iskazanih prihoda. Neko ima mali prihod pa nema ni poreza na dohodak, neko ima velike lične odbitke na članove porodice, pa također nema plaćenog poreza za koji može tražiti povrat – rečeno nam je u Poreznoj upravi FBiH.

Ukoliko ste tokom 2017. godine platili 5.000 maraka kamate za stambeni kredit, možete dobiti 500 maraka povrata, ali pod uvjetom da imate toliko uplaćenog poreza. Isti princip je i kada su u pitanju zdravstvene usluge i lijekovi, odnosno ortopedska pomagala.

Za povrat poreza potrebna vam je originalna dokumentacij ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice; potvrda o participaciji; potvrda o plaćanju troškova; kopija recepta za lijekove registrovane na području Federacije; računi apoteka kao dokaz da je lijek plaćen; dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava); te izjava da za navedene svrhe nije primljena donacija.

Što se tiče priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti Federacije prilažu: fotokopiju ugovora o stambenom kreditu; original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu; dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine; fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje, odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice sa dokazima o izvršenom plaćanju istih.

Također, potrebna je potpisana izjava poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje. Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi. U nekim slučajevima, potreban je dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita nabavili, ili namjeravaju nabaviti odnosno izgraditi stambeni objekat kojim po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

– Porezne ispostave detaljno pregledaju dokumentaciju i vrše obračun, te donose rješenje o povratu, koje podliježe eventualnim prigovorima. Povrat vrši ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika – kažu u Poreznoj upravi.

Leave a Comment