Koordinacija boračkih organizacija FBiH: Šta smo sve uspjeli dogovoriti sa Vladom FBiH do sada

 

 

Koordinacija boračkih organizacija Federacije Bosne i Hercegovine se oglasila saopćenjem u kojem ističe da je “zastupajući interese boračke populacije u FBiH, u proteklom periodu kroz institucionalni dijalog sa Ministarstvom za boračka pitanja FBiH i Vladom Federacije BiH, uspjela riješiti niz problema sa kojima su se susretali njeni članovi, a između ostalog radi se o sljedećem”.

Šerif Patković, predsjednik Koordinacije boračkih organizacija FBiH

– 1.100 supruga šehida koje su u proteklih nekoliko godina zbog diskriminirajućih odredbi starog Zakona o PIO-u ostajale bez prava na porodičnu penziju, odredbom u članu 70. novog Zakona o PIO vraćene su u pravo i napokon će biti ravnopravne sa svim drugim suprugama šehida u BiH.

– Za nekoliko hiljada demobilisanih boraca koji su otišli u prijevremenu povoljniju penziju vraćen je isplatni koeficijent i ukinuta diskriminacija prema ovoj populaciji

– Za ratne vojne invalide 100% prve kategorije obezbijeđeni su automobili kojima će se koristiti oni i njihove porodice.

– Sporazumom sa Vladom FBiH osigurali po prvi put od završetka rata sredstva koja ostanu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja FBiH po osnovu smanjenja broja korisnika prava na ličnu i porodičnu invalidninu i naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, akumuliraju se na poziciji Ministarstva i ne raspoređuju se na neke druge pozicije, te će poslužiti za popravljanje statusa boračkih populacija.

– Sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje i sredstvima kantonalnih ministarstava za boračka pitanja u 2018. godini iz 7 kantona obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.600.000 KM za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca kroz koja će biti zaposleno oko 250 djece, te kroz projekte boračkog zadrugarstva zaposleno  je još na desetine članova  porodica iz boračke populacije koji kroz svoje male biznise razvijaju ideje i stvaraju profit za sebe i svoje porodice. U prošloj 2017. godini kroz projekte udruživanja sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje i ministarstava za boračka pitanja plasirano je 1.200.000 KM za zapošljavanje oko 220 djece u cijeloj Federaciji BiH. Na osnovu ovog projekta pokrenut je niz inicijativa na nivou Kantona za plasiranje sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračkih populacija što se pokazalo vrlo efikasnim.

– Nastavljeno je aktivno javno zagovaranje za davanje prioriteta pri zapošljavanju djeci šehida i poginulih boraca, djeci umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih boraca. Pozdravljamo zapošljavanje dvadeset volontera u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja na čelu sa ministrom Bukvarevićem pri čemu se posebno vodilo računa da sva djeca budu iz naših boračkih kategorija. Također pozitivan primjer davanja prednosti pri zapošljavanju djece šehida i javno isticanje činjenica ko sve ometa procese davanja prednosti našoj djeci je za posebnu pohvalu u Ministarstvu unutrašnjih poslova FBiH na čelu sa Ministrom Čamparom.

Nadamo se i vjerujemo da će i ostali ministri i rukovodioci javnih preduzeća i institucija voditi računa o našim kategorijama i istinski se zalagati za njihovo pravo na prednost pri zapošljavanju, a mi ćemo sve to budno pratiti kako bismo našim kategorijama pomogli da ostvare zakonom propisana prava.

–  Izmijenjen je niz podzakonskih akata i upućen niz instrukcija nižim nivoima koji tretiraju boračko-invalidsku zaštitu, a sve u cilju olakšavanja procedura za podnošenje bilo kakvih zahtjeva za naše  članove.

U toku su pregovori oko pokretanja niza vrlo važnih aktivnosti koje će uveliko popraviti status boračkih populacija, a radi se o sljedećem:

– Tražili smo od Ministarstva hitno upućivanje nacrta Zakona o pravima demobilisanih boraca u proceduru prema Vladi i zatim prema Parlamentu FBiH, što je i učinjeno, te očekujemo sada od Vlade da isti prihvati i odmah uputi na Zastupnički dom Parlamenta FBiH od kojeg zahtijevamo da u najkraćem mogućem roku razmatra navedeni Zakon.

– Očekujemo usvajanje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog interesa kako bi se napokon uredila i oblast organizovanja boračkih populacija i napokon se prestalo manipulisati brojkama udruženjima i onima koji predstavljaju boračke populacije. Na navedeni  Zakon uputili smo niz amandmana te se nadamo da će Parlament iste prihvatiti.

– Pokrenuli smo razgovore o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica i u toku je priprema prijedloga izmjena i dopuna od strane predstavnika porodica šehida i ratnih vojnih invalida koje ćemo uputiti prema Ministarstvu za boračka pitanja FBiH, a tiče se sljedećeg: preciznije određivanje zakonske odredbe prednosti u zapošljavanju članova boračkih porodica, uvođenje kaznenih odredbi za nepoštivanje prednosti pri zapošljavanju, obavezujuće usklađivanje koeficijenta jednom godišnje za lične i porodične invalidnine, povećanje osnovice za ratne vojne invalide 100% prve grupe (paraplegičare) za 30% zbog potreba intenzivnijeg liječenja radi njihovog sve lošijeg zdravstvenog stanja, i još niz drugih odredbi koje će uveliko popraviti status boračkih populacija.

– U saradnji sa kantonalnim udruženjima razgovaramo o pokretnaju izmjena i dopuna svih zakona o dopunskim pravima boraca koji tretiraju niz prava poput: pravo na rješavanje stambenog pitanja, pravo na zdravstveno liječenje, pravo na besplatno školovanje djece boraca, pravo na besplatne priključke na komunalnu infrastrukturu (voda, struja, gas i sl.), pravo na besplatnu rentu za izgradnju stambenih objekata itd, a sve u cilju da se i zakonima na nivou kantona koji tretiraju veliki broj pojedinačnih prava za sve boračke kategorije, a posebno za demobilisane borce, popravi status i izjednače prava u svim kantonima koliko to bude moguće.

– Pokrenuti razgovori vezano za vraćanje u pravo oko 500 ratnih vojnih invalida 60% i više u pravo na penziju zbog diskriminirajuće odredbe u Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.

– Aktivno učešće u pripremi i realizaciji obilježavanja bitnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata u 2018. godini, a posebno u organizaciji obilježavanja Dana Armije RBiH gdje očekujemo da svi zajedno obilježimo ovaj vrlo značajan datum za našu domovinu, Dana šehida 2018. i posjeta Srebrenici.

– I na kraju pozivamo sve borce da se suzdrže od protesta i blokada i da zajednički na drugi bezbolniji način tražimo ispunjenje njihovih zahtjeva.

Leave a Comment