Parlamentu BiH predloženo usvajanje rezolucije o zaštiti domaćih i stranih investitora od korupcije

 

Biznis ombudsmen

Radi se o inicijativi za osnivanje institucije državnog biznis ombudsmena, koji bi pomagao investitorima da se odbrane od korupcije i neprimjerenih inicijativa sa strane regulatornih organa i pravosudnih institucija, koja bi dinamizirala organe u postupanju sa slučajevima, a takođe izvještavala Parlamentarnu skupštinu BiH o dešavanjima i napretku u zaštiti poslovne klime i investicija u BiH (Koristiti dobru praksu institucije Biznis ombudsmana iz Ukrajine);

Također, inicijativa je da se pokrenu i druge zaštitne mjere, koje bi predložili predstavnici biznis zajednice u toku vođenja inicijative Parlamentarne skupštine BiH.

Predložena inicijativa glasi:

“Imajući na umu preambulu Ustava Bosne i Hercegovine, gdje se u stavku 4 ističe fundamentalna opredijeljenost i želja Bosne i Hercegovine da ”podstakne opšte blagostanje i ekonomski razvoj kroz zaštitu privatnog vlasništva i unapređenje tržišne privrede”;

Ističući da je u čl. II./1. i 2. Ustava Bosne i Hercegovine (Ljudska prava i osnovne slobode) propisano da će Bosna i Hercegovina i oba entiteta osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i osnovnih sloboda, te da se u čl. II./3. (Katalog prava) pod e) definiše pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom, te pod k) ističe neotuđivo pravo na imovinu, te da se prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini, uključujući i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966), kao i da ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima;

Ukazujući na to da je u članu II./6 Ustava Bosne i Hercegovine utvrđeno da Bosna i Hercegovina i svi sudovi, ustanove, organi vlasti, te organi kojima posredno rukovode entiteti ili koji djeluju unutar entiteta primjenjuju ljudska prava i osnovne slobode predviđene u članu II./2. Ustava Bosne i Hercegovine;

Polazeći od činjenice da se Bosna i Hercegovina nalazi u nezavidnoj ekonomskoj situaciji, da se rast ekonomije nedovoljno brzo odvija kako bi se dostigao zadovoljavajući ekonomski standard građana, što za posljedicu ima masovno odseljavanje iz zemlje mladog i radno sposobnog stanovništva;

Uvažavajući zabrinutost domaćih i stranih investitora u Bosni i Hercegovini, koji su nosioci ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, koji su sve češće zadnjih godina podvrgnuti nezakonitim pritiscima od strane državnih regulatornih tijela i rasprostranjenog koruptivnog ponašanja nosioca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, što dovodi do totalne pravne nesigurnosti za domaće i međunarodne investitore, te širi negativnu sliku o sigurnosti poslovanja u Bosni i Hercegovini, što se negativno odražava na smanjenje investicija u BiH, a povećanje u zemljama okruženja, što u konačnici prijeti da ekonomska apatija u potpunosti preovlada u društvu, a proces odseljavanja zbog nedostatka dovoljno kvalitetnih radnih mjesta u BiH učini nezaustavljivim i nepopravljivim stanjem;

Konstatujući sve češću praksu donošenja skandaloznih presuda na štetu legalnih i legitimnih interesa domaćih i stranih investitora, a u korist poslovnih interesa pojedinaca koji imaju jake neprimjerene veze u pravosuđu Bosne i Hercegovine;

Konstatujući sve češće ismijavanje pravnog poretka od strane državnih regulatornih organa koji sudske presude koje su u korist legalnih i legitimnih interesa investitora izvrdavaju kroz poništavanje štetnog akta nakon presude i automatskog donošenja identičnog novog štetnog akta sa novim datumom nakon sudske presude, što se u pojedinim slučajevima dešavalo po nekoliko puta nakon ponovljenih sudskih presuda;

Konstatujući sve češću praksu podizanja montiranih optužnica protiv investitora, sa ciljem iznude kakve koristi ili preuzimanje resursa kojima raspolaže investitor;

Konstatujući sve češću praksu namjernog odugovlačenja sudskih presuda i izvršnih postupaka, a sa ciljem ugrožavanja legalnih i legitimnih poslovnih interesa domaćih i stranih investitora;

Smatrajući da ove negativne pojave ugrožavaju vitalni nacionalnog interes svih građana, naročito mladih i radno sposobnih ljudi i budućih preduzetnika, i prijete potpunom devastacijom ekonomske budućnosti Bosne i Hercegovine, na osnovu čl. IV./4. e) Ustava Bosne i Hercegovine predlaže se da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donese:

REZOLUCIJA O REAFIRMISANJU STAVKA 4 PREAMBULE USTAVA, da se sa najviše bh.instance podsjete svi organi Bosne i Hercegovine i entiteta, a naročito nosioci pravosudnih funkcija, na ultimativnu potrebu da se POD HITNO počnu primjenjivati najviši etički i profesionalni standardi u radu, te da se pošalje poruka investitorima da Parlamentarna skupština BiH aktivno iznalazi rješenja kako bi se zaštitili investitori od pojava korupcije u regulatornim tijelima i pravosuđu, te kako bi se ostvarila želja iz preambule Ustava da se: ”podstakne opšte blagostanje i ekonomski razvoj kroz zaštitu privatnog vlasništva i unapređenje tržišne privrede”.

U prilogu ovoj inicijativi predstavljamo studiju slučaja jednog od najvećih poslovno-pravosudnih skandala u Bosni i Herecgovini, gdje se nezakonitim presudama, uz bezbroj kršenja pravosudne etike i svih propisa, izvršila otimačima iznosa od više desetina miliona KM međunarodnoj banci, uz validiran rizik od postojanja korupcije u pozadini nezakonitih pravosudnih odluka. Studija slučaja najbolje ilustruje dubinu problema i opravdava razloge za vanrednim sistemskim mjerama koje Parlamentarna skupština BiH treba poduzeti.

Ovaj primjer i studija slučaja nisu jedini, a podnosioci inicijative su spremni da na eventualni poziv od strane parlamentaraca organizuju skup na kojem bi pozvali ugrožene investitore da predstave svoje slučajeve i probleme.

Predlagač Rezolucije u ime grupe ugroženih investitora je Net Consulting d.o.o. iz Sarajeva, kompanija specijalizovana za podršku poslovanju u oblasti usklađenosti poslovanja sa zakonima i međunarodnim standardima poslovne etike.

“U okviru naše ukupne misije stvaranja fer utakmice na tržištu, između ostalog pratimo i analiziramo poslovne procese i prakse, sporne poslovne odnose, kao i upitne upravne i sudske postupke, te utvrđujemo neregularnosti na štetu legitimnih i legalnih poslovnih interesa klijenata, o čemu sačinjavamo javne izvještaje. Net Consulting d.o.o. je posebno specijalizovan za analizu zabranjenih praksi i poslovnih rizika od korupcije, prevare, iznude, koluzije (dosluha), opstrukcije dokaza i svih drugih tipova neprofesionalnog ponašanja koja indiciraju moguće postojanje zabranjenih praksi”, navode iz te kompanije.

Leave a Comment