Nova vlast u Sarajevu predstavila program djelovanja

 

 

Program djelovanja nove vlasti u Sarajevu u narednom periodu prezentirali su članovi radne grupe i to Damir Marjanović, Haris Vranić, Edin Forto, Mirza Batalović i Haris Bašić.

Kako stoji u programu, strane potpisnice zalažu se za saradnju zasnovanu na principima i mjerama kojima bi u periodu 2021. – 2022. unaprijedile kvalitet života građana i građanki KS.

Ovaj dokument, kako su kazali, postavlja suštinski okvir saradnje između stranaka potpisnica i postavlja temelje vizije KS, kao istinskog glavnog grada Bosne i Hercegovine, građanskih vrijednosti i multietničkih temelja, s modernom, efikasnom i transparentnom upravom uz osnovnu pretpostavku da građani i građanke KS zaslužuju sigurno i kvalitetno životno okruženje kao optimalan ambijent za ostvarenje vlastitih potencijala i ambicija.

Haris Bašić iz Naroda i pravde kratko je predstavio dokument posebno naglasivši da se u njemu nalazi 26 mjera i 35 principa koji se odnose na bolest COVID-19. Mjere su podijeljene po kantonalnim ministarstvima, a prema roku realizacije na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

Haris Vranić iz SDP-a prezentirao je zdravstvene mjere. Neke od njih su:

– Zdravstveno osiguranje za sve stanovnike i stanovnice Kantona Sarajevo, u saradnji sa lokalnim zajednicama – dugoročna mjera;

– Potpuna informatizacija ustanova javnog i privatnog zdravstvenog sistema u KS – kratkoročna mjera.

Damir Marjanović, nezavisni zastupnik u Skupštini KS, govorio je o obrazovanju. Kao novinu u odnosu na dosadašnji sistemski pristup u ovoj oblasti u Kantonu naveo je formiranje dva ministarstva. Prvo će obuhvatati predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a drugo nauku i visoko obrazovanje. S novim ministarstvom neće se povećati administracija kao ni broj ministarstava jer će druga dva ministarstva biti spojena u jedno. Kao novost spomenuo je i formiranje Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje.

Mirza Batalović iz NBL-a u svom izlaganju također se fokusirao na nauku i obrazovanje te napomenuo da će biti formiran i fond za istraživanje naučno-istraživačkog rada.

Edin Forto iz Naše stranke naglasio je važnost oporavka od ekonomskih posljedica pandemije. Rekao je da će svi budžeti, pa tako i kantonalni, biti drastično smanjeni. U tom smislu istakao je prve dvije mjere iz dokumenta kojima će sanirati posljedice tih smanjenja:

Prva se odnosi na hitno pristupanje izradi rebalansa budžeta u skladu s ekonomskim uvjetima izazvanim pandemijom bolesti COVID-19, sa fokusom na racionalizaciju svih izdataka izuzev onih koji služe očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta u privredi.

Druga se tiče zapošljavanja: “Novi programi masovnog zapošljavanja u toku pandemijske krize s fokusom na reformirane programe, javne radove, zapošljavanje mladih i teže upošljivih radnica i radnika”.

Kažu kako su sporazumne strane čvrsto usmjerene ka kreiranju političkog ambijenta i kulture upravljanja zasnovane na temeljima dobre uprave po principima Evropske unije, stručnosti, jednakih šansi i inkluzivnosti te potpune implementacije građanskih prava, koja pravno podrazumijevaju i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

Navode da su svjesni da pojedine mjere i projekti zahtijevaju višemandatni dugoročni angažman, ali su spremni raditi na njima kako bi što prije bile realizovane. Svjesni su i da određene mjere obuhvataju nadležnosti drugih nivoa vlasti, ali su odlučni u namjeri da kao Kanton dogovaraju i iniciraju realizaciju tih mjera prema drugim nivoima vlasti te da pružaju punu saradnju i pomoć drugim nivoima vlasti pri provođenju tih mjera.

Na osnovu pregovora o principima i mjerama zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, pregovarački timovi Naše stranke, Naroda i pravde, Socijaldemokratske partije, Nezavisne bosanskohercegovačke liste i nezavisnih zastupnika u Skupštini KS donijeli su program djelovanja.

Leave a Comment